تاکید دکتر علی مقدم زاده مشاور عالی رئیس سازمان سنجش بر لزوم تاثیر مثبت سوابق تحصیلی و آسیب‌های فراوان تاثیر قطعی

تاکید دکتر علی مقدم زاده مشاور عالی رئیس سازمان سنجش بر لزوم تاثیر مثبت سوابق تحصیلی و آسیب‌های فراوان تاثیر قطعی: (در اخبار ۲۰ شبکه چهارم سیما ۳۰تیر۹۷)

.