کتاب های فار و دریافت در نمایشگاه کتاب مازندارن (ساری) – تا ۴۰ درصد تخفیف

با تازه های نشر دریافت و فار در نمایشگاه کتاب مازندران (ساری)

آخرین ویراست کتاب های دریافت و فار 

با ۲۰ درصد تخفیف انتشارات و ۲۰ درصد تخفیف وزارت ارشاد= ۴۰ درصد تخفیف