نمایشگاه کتاب کرمانشاه ۲۰ تا ۲۵ آبان

کرمانشاهی‌های عزیز، نظام‌جدیدی‌ها و نظام‌قدیمی‌ها، کتاب‌های برتر نشر_دریافت را از ۲۰ تا ۲۵ آبان با تخفیف‌_ویژه از نمایشگاه کتاب کرمانشاه تهیه کنید.