دکتر محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس و از موافقان سرسخت و بسیار تأثیرگذار تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور

دکتر محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس و از موافقان سرسخت و بسیار تأثیرگذار تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور

که باید از طریق راههای ارتباطیشان و یا خبرگزاری هاو رسانه ها ، محترمانه و مستدل، متوجه اشتباهات محاسباتی و منطقی خود در این باره شوند:

.

از دیدگاه‌های شما:

?زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:برنامه ریزی‌ها به سمتی باشد که کنکور حتما حذف شود و افرادی که نسبت به اعمال قطعی سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها معترض بوده و رضایت ندارند، مافیای کنکور هستند که منافعی را از این ماجرا می‌برند

⛔پاسخ: ⛔ #زاهدیــــماــــمافیاــــنیستیم #ماــرستگارـــرحمانیهاــــهستیم #زاهدیــادرســغلطـــنده

.