تأثیر قطعی معدل برای کنکور۹۸ لغو شد

تأثیر قطعی معدل برای کنکور۹۸ لغو شد و تأثیر مثبت سوابق تحصیلی در نتایج کنکور اعمال خواهد شد!