استاد ذهبی-فیزیک-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس فیزیک رشته تجربی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/08/fizik-tajrobi-zahabi-96.pdf”]

 


 

تحلیل درس فیزیک رشته ریاضی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/08/fizik-riazi-zahabi-96.pdf”]