کتاب های فار و دریافت در نمایشگاه کتاب گیلان (رشت) – تا ۴۰ درصد تخفیف

با تازه های نشر دریافت و فار در نمایشگاه کتاب گیلان (رشت)

آخرین ویراست کتاب های دریافت و فار 

با ۲۰ درصد تخفیف انتشارات و ۲۰ درصد تخفیف وزارت ارشاد= ۴۰ درصد تخفیف