همایش های جمع بندی پایان سال با دکتر هامون سبطی

 همایش‌های تیرآخر یا گام‌آخر تیرماه دوره‌ی نکته‌ها با حل تست است.
✅ در مورد زمان و هزینه با شماره های مربوط تماس بگیرید.🌻