تست‌های دوره‌ای زبان و ادبیات فارسی

پیش از تست‌های دوره‌ای، صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) زبان و ادبیات فارسی را مطالعه کنید.

 برای دریافت فایل Pdf  روی لینک‌ های زیر کلیک نمایید:

1-پایان مرداد

0-  درس‌نامه‌ی آرایه‌های ادبی

1- آرایه‌های ادبی: آشنایی کلی: منبع: درس نامه‌ی آرایه های ادبی

2- روش خواندن شعرهای خارج از کتاب: منبع: فصل اول کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت»

2-پایان شهریور

1- آرایه‌های ادبی: آشنایی با نکته‌های ویژه و روش‌حل تست‌ها منبع: فصل اول کتاب «همایش زبان و ادبیات فارسی نشر دریافت، جلد اول» 2- زبان فارسی: درس اول، درس دوم و درس‌های هفدهم تا بیست و چهارم (واج‌ها، قاعده‌های زبان، جمله‌ها، تکواژها، ساختمان واژه‌ها) منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت»

3-پایان مهر

1-آرایه‌های ادبی: حل تست منبع: مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی انتشارات سازمان سنجش یا هر منبعی که تست‌های آزمون‌های سراسری 10 سال اخیر را پوشش دهد و پاسخ تشریحی- آموزشی داشته‌باشد. (فقط تست‌های آزمون سراسری و نه حتی تعاونی سنجش) 2- زبان فارسی: درس سوم تا ششم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» 3- ادبیات پیش دانشگاهی: فصل اول منبع: کتاب درسی

4-پایان آبان

1- تناسب مفهومی (قرابت معنایی): مفهوم‌های رایج عاشقانه در ادبیات فارسی منبع: بخشِ اول فصل دوم کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت» 2- زبان فارسی: درس‌های هفتم و هشتم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» 3- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل دوم منبع: کتاب درسی

5-پایان آذر

1- تناسب مفهومی (قرابت معنایی): مفهوم‌های رایج عارفانه در ادبیات فارسی منبع: بخش دوم فصل دوم کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت» 2- زبان فارسی: درس نهم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» 3- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل سوم منبع: کتاب درسی

6-پایان دی

1- تناسب مفهومی: مفهوم‌های رایج تعلیمی در ادبیات فارسی منبع: بخش سوم فصل دوم کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت» 2- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل چهارم منبع: کتاب درسی

7-پایان بهمن

1- املا و لغت: آشنایی کامل به‌همراه حل تست منبع: فصل اول کتاب «املا و لغت در آزمون سراسری نشر دریافت» 2- زبان فارسی: درس‌های دهم تا دوازدهم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت»

8-پایان اسفند

1- زبان فارسی: درس‌های سیزدهم تا شانزدهم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» 2- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل‌های پنجم و ششم منبع: کتاب درسی 3- تاریخ ادبیات و اعلام: تاریخ ادبیات و اعلام سال دوم دبیرستان منبع: کتاب درسی (پیش از آغاز به کار، روش مطالعه‌ی تاریخ ادبیات را در مقدمه‌ی فصل دوم جلد دوم کتاب «همایش ادبیات» بخوانید و پس از پایان کارتان، نکته‌های پنهان تاریخ ادبیات سال دوم را از همین کتاب مطالعه کنید.)

9-پایان فروردین

1- واژگان: آشنایی کامل به‌همراه حل تست منبع: فصل دوم کتاب «املا و لغت در آزمون سراسری نشر دریافت» 2- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل‌های هفتم تا نهم (دانش‌آموزان مشغول به تحصیل می‌توانند این مورد را به پایان اردیبهشت موکول کنند.) منبع: کتاب درسی 3- تاریخ ادبیات و اعلام: تاریخ ادبیات و اعلام سال سوم دبیرستان منبع: کتاب درسی و جلد دوم کتاب «همایش ادبیات»

10- نیمه خرداد ( فوت آخر )

آزمون کلی (فوت آخر)