تست‌های دوره‌ای زبان و ادبیات فارسی

پیش از تست‌های دوره‌ای، صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) زبان و ادبیات فارسی را مطالعه کنید.

 برای دریافت فایل Pdf  روی لینک‌ های زیر کلیک نمایید:

۱-پایان مرداد

۰-  درس‌نامه‌ی آرایه‌های ادبی

۱- آرایه‌های ادبی: آشنایی کلی: منبع: درس نامه‌ی آرایه های ادبی

۲- روش خواندن شعرهای خارج از کتاب: منبع: فصل اول کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت»

۲-پایان شهریور

۱- آرایه‌های ادبی: آشنایی با نکته‌های ویژه و روش‌حل تست‌ها منبع: فصل اول کتاب «همایش زبان و ادبیات فارسی نشر دریافت، جلد اول» ۲- زبان فارسی: درس اول، درس دوم و درس‌های هفدهم تا بیست و چهارم (واج‌ها، قاعده‌های زبان، جمله‌ها، تکواژها، ساختمان واژه‌ها) منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت»

۳-پایان مهر

۱-آرایه‌های ادبی: حل تست منبع: مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی انتشارات سازمان سنجش یا هر منبعی که تست‌های آزمون‌های سراسری ۱۰ سال اخیر را پوشش دهد و پاسخ تشریحی- آموزشی داشته‌باشد. (فقط تست‌های آزمون سراسری و نه حتی تعاونی سنجش) ۲- زبان فارسی: درس سوم تا ششم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» ۳- ادبیات پیش دانشگاهی: فصل اول منبع: کتاب درسی

۴-پایان آبان

۱- تناسب مفهومی (قرابت معنایی): مفهوم‌های رایج عاشقانه در ادبیات فارسی منبع: بخشِ اول فصل دوم کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت» ۲- زبان فارسی: درس‌های هفتم و هشتم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» ۳- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل دوم منبع: کتاب درسی

۵-پایان آذر

۱- تناسب مفهومی (قرابت معنایی): مفهوم‌های رایج عارفانه در ادبیات فارسی منبع: بخش دوم فصل دوم کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت» ۲- زبان فارسی: درس نهم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» ۳- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل سوم منبع: کتاب درسی

۶-پایان دی

۱- تناسب مفهومی: مفهوم‌های رایج تعلیمی در ادبیات فارسی منبع: بخش سوم فصل دوم کتاب «تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت» ۲- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل چهارم منبع: کتاب درسی

۷-پایان بهمن

۱- املا و لغت: آشنایی کامل به‌همراه حل تست منبع: فصل اول کتاب «املا و لغت در آزمون سراسری نشر دریافت» ۲- زبان فارسی: درس‌های دهم تا دوازدهم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت»

۸-پایان اسفند

۱- زبان فارسی: درس‌های سیزدهم تا شانزدهم منبع: کتاب «زبان فارسی نشر دریافت» ۲- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل‌های پنجم و ششم منبع: کتاب درسی ۳- تاریخ ادبیات و اعلام: تاریخ ادبیات و اعلام سال دوم دبیرستان منبع: کتاب درسی (پیش از آغاز به کار، روش مطالعه‌ی تاریخ ادبیات را در مقدمه‌ی فصل دوم جلد دوم کتاب «همایش ادبیات» بخوانید و پس از پایان کارتان، نکته‌های پنهان تاریخ ادبیات سال دوم را از همین کتاب مطالعه کنید.)

۹-پایان فروردین

۱- واژگان: آشنایی کامل به‌همراه حل تست منبع: فصل دوم کتاب «املا و لغت در آزمون سراسری نشر دریافت» ۲- ادبیات پیش‌دانشگاهی: فصل‌های هفتم تا نهم (دانش‌آموزان مشغول به تحصیل می‌توانند این مورد را به پایان اردیبهشت موکول کنند.) منبع: کتاب درسی ۳- تاریخ ادبیات و اعلام: تاریخ ادبیات و اعلام سال سوم دبیرستان منبع: کتاب درسی و جلد دوم کتاب «همایش ادبیات»

۱۰- نیمه خرداد ( فوت آخر )

آزمون کلی (فوت آخر)