تست‌های دوره‌ای ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) ریاضیات گسسته و جبر و احتمال را مطالعه کنید.

برای دریافت فایل Pdf روی لینک‌های زیر نمایید!

 ۱- پایان مرداد

گسسته: گراف
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل یک، بخش‌های ۱ تا ۴ به‌علاوه‌ی تمرین کلی

۲- پایان شهریور

گسسته: دوره‌ی گراف
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل یک، آزمون‌های ۱ تا ۴ به‌علاوه‌ی آزمون کلی
جبر و احتمال: استدلال ریاضی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس اول، صفحه‌های ۱ تا ۱۰

۳- پایان مهر

گسسته: نظریه اعداد تا آخر قضیه‌ی تقسیم
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، بخش‌های ۱ و ۲ و ۳
جبر و احتمال: استدلال ریاضی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس اول، صفحه‌های ۱۰ تا ۳۹
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو، بخش‌های ۱ و ۲ به‌علاوه‌ی تمرین کلی

۴-  پایان آبان

گسسته: نظریه اعداد تا آخر ب.م.م و ک.م.م
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، بخش‌های ۴ و ۵
جبر و احتمال: دوره‌ی استدلال ریاضی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو بخش‌های ۱ و ۲

۵- پایان آذر
گسسته: نظریه‌ی اعداد تا آخر هم‌نهشتی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، بخش ۶ به‌علاوه‌ی تمرین کلی
جبر و احتمال: دوره‌ی استدلال ریاضی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو، تمرین کلی
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو، آزمون‌های ۱ و ۲ به‌علاوه‌ی آزمون کلی

۶– پایان دی
گسسته: دوره‌ی نظریه‌ی اعداد، رابطه‌ها و ترکیبیات
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، آزمون‌های ۱ تا ۶ به‌علاوه‌ی آزمون کلی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل پنج، بخش ۱
جبر و احتمال: مجموعه‌ها و ضرب دکارتی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس دوم، صفحه‌های ۴۱ تا ۷۰

۷– پایان بهمن
گسسته: رابطه‌ها و ترکیبیات
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل پنج، بخش ‌۲ به‌علاوه‌ی تمرین کلی
جبر و احتمال: مجموعه‌ها و ضرب دکارتی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس دوم، تست‌های تمرین، صفحه‌های ۷۱ تا ۱۱۹

۸– پایان اسفند
گسسته: دوره‌ی رابطه‌ها و ترکیبیات، احتمال تا آخر احتمال پیوسته
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل هفت، بخش‌های ۱و ‌۲ و ۳
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل پنج، آزمون‌های ۱ و۲ به‌علاوه‌ی آزمون کلی
جبر و احتمال: دوره‌ی مجموعه‌ها و ضرب دکارتی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل چهار، بخش‌های ۱و ‌۲ به‌علاوه‌ی تمرین کلی
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل چهار، آزمون‌های ۱ و ۲ به‌علاوه‌ی آزمون کلی

۹ پایان فروردین
گسسته: احتمال تا آخر تابع احتمال، دوره‌ی احتمال
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل هفت، بخش‌۴ به‌علاوه‌ی تمرین کلی
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل هفت، آزمون‌های ۱ تا ۴ به‌علاوه‌ی آزمون کلی
جبر و احتمال: آنالیز ترکیبی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل شش
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل شش

۱۰- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)

در این صفحه قرار خواهد گرفت!