تست‌های دوره‌ای ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) ریاضیات گسسته و جبر و احتمال را مطالعه کنید.

برای دریافت فایل Pdf روی لینک‌های زیر نمایید!

 1- پایان مرداد

گسسته: گراف
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل یک، بخش‌های 1 تا 4 به‌علاوه‌ی تمرین کلی

2- پایان شهریور

گسسته: دوره‌ی گراف
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل یک، آزمون‌های 1 تا 4 به‌علاوه‌ی آزمون کلی
جبر و احتمال: استدلال ریاضی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس اول، صفحه‌های 1 تا 10

3- پایان مهر

گسسته: نظریه اعداد تا آخر قضیه‌ی تقسیم
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، بخش‌های 1 و 2 و 3
جبر و احتمال: استدلال ریاضی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس اول، صفحه‌های 10 تا 39
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو، بخش‌های 1 و 2 به‌علاوه‌ی تمرین کلی

4-  پایان آبان

گسسته: نظریه اعداد تا آخر ب.م.م و ک.م.م
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، بخش‌های 4 و 5
جبر و احتمال: دوره‌ی استدلال ریاضی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو بخش‌های 1 و 2

5- پایان آذر
گسسته: نظریه‌ی اعداد تا آخر هم‌نهشتی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، بخش 6 به‌علاوه‌ی تمرین کلی
جبر و احتمال: دوره‌ی استدلال ریاضی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو، تمرین کلی
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل دو، آزمون‌های 1 و 2 به‌علاوه‌ی آزمون کلی

6– پایان دی
گسسته: دوره‌ی نظریه‌ی اعداد، رابطه‌ها و ترکیبیات
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل سه، آزمون‌های 1 تا 6 به‌علاوه‌ی آزمون کلی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل پنج، بخش 1
جبر و احتمال: مجموعه‌ها و ضرب دکارتی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس دوم، صفحه‌های 41 تا 70

7– پایان بهمن
گسسته: رابطه‌ها و ترکیبیات
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل پنج، بخش ‌2 به‌علاوه‌ی تمرین کلی
جبر و احتمال: مجموعه‌ها و ضرب دکارتی
منبع: کتاب جبر و احتمال مبتکران، درس دوم، تست‌های تمرین، صفحه‌های 71 تا 119

8– پایان اسفند
گسسته: دوره‌ی رابطه‌ها و ترکیبیات، احتمال تا آخر احتمال پیوسته
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل هفت، بخش‌های 1و ‌2 و 3
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل پنج، آزمون‌های 1 و2 به‌علاوه‌ی آزمون کلی
جبر و احتمال: دوره‌ی مجموعه‌ها و ضرب دکارتی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل چهار، بخش‌های 1و ‌2 به‌علاوه‌ی تمرین کلی
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل چهار، آزمون‌های 1 و 2 به‌علاوه‌ی آزمون کلی

9 پایان فروردین
گسسته: احتمال تا آخر تابع احتمال، دوره‌ی احتمال
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل هفت، بخش‌4 به‌علاوه‌ی تمرین کلی
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل هفت، آزمون‌های 1 تا 4 به‌علاوه‌ی آزمون کلی
جبر و احتمال: آنالیز ترکیبی
منبع: کتاب آموزش گسسته‌ی انتشارات فار، فصل شش
منبع: کتاب آزمون گسسته‌ی انتشارات فار، فصل شش

10- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)

در این صفحه قرار خواهد گرفت!