تست‌های دوره‌ای حساب دیفرانسیل و انتگرال

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) حساب دیفرانسیل و انتگرال را مطالعه کنید.

مهندس مهرداد عباس‌پور:

1- پایان مرداد

1- ریاضی 1: کل کتاب

2- حسابان و ریاضی 2: مطالب مربوط به قدرمطلق، جزء صحیح، تبدیل در نمودارها

3- دیفرانسیل: فصل صفر، یادآوری مفاهیم پایه

(توضیح: در کنکور سراسری از کتاب ریاضی 1 سوال طرح نمی‌شود ولی بدیهی است که مطالب کتاب ریاضی 1 که بیش‌تر محاسبات ریاضی هستند، پیش‌نیاز هر قسمت دیگری از ریاضیات می‌باشند. ضمناً در فصل اول کتاب دیفرانسیل مطالبی مرتبط با کتاب ریاضیات سال اول وجود دارد.)

2- پایان شهریور

1- ریاضی 2: تصاعد، لگاریتم، معادله‌ی درجه دوم

2- حسابان: تصاعد، معادله‌ی درجه دوم، چندجمله‌ای‌ها و بخش‌پذیری

3- پایان مهر

1- دیفرانسیل: دنباله

2- حسابان و ریاضی 2: مثلثات

4- پایان آبان

دیفرانسیل: حد، پیوستگی و مجانب

5– پایان آذر

آزمون کلی از مباحث آزمون‌های قبلی (1 تا 4)

6– پایان دی

دیفرانسیل و حسابان: مشتق

7– پایان بهمن

دیفرانسیل و حسابان: کاربردهای مشتق

8– پایان اسفند در این صفحه قرار خواهد گرفت!

دیفرانسیل: انتگرال + تابع

9– پایان فروردین  در این صفحه قرار خواهد گرفت!

آزمون کلی از مباحث آزمون‌های ترم دوم (6 تا 8)

10- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)

در این صفحه قرار خواهد گرفت!