تست‌های دوره‌ای حساب دیفرانسیل و انتگرال

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) حساب دیفرانسیل و انتگرال را مطالعه کنید.

مهندس مهرداد عباس‌پور:

۱- پایان مرداد

۱- ریاضی ۱: کل کتاب

۲- حسابان و ریاضی ۲: مطالب مربوط به قدرمطلق، جزء صحیح، تبدیل در نمودارها

۳- دیفرانسیل: فصل صفر، یادآوری مفاهیم پایه

(توضیح: در کنکور سراسری از کتاب ریاضی ۱ سوال طرح نمی‌شود ولی بدیهی است که مطالب کتاب ریاضی ۱ که بیش‌تر محاسبات ریاضی هستند، پیش‌نیاز هر قسمت دیگری از ریاضیات می‌باشند. ضمناً در فصل اول کتاب دیفرانسیل مطالبی مرتبط با کتاب ریاضیات سال اول وجود دارد.)

۲- پایان شهریور

۱- ریاضی ۲: تصاعد، لگاریتم، معادله‌ی درجه دوم

۲- حسابان: تصاعد، معادله‌ی درجه دوم، چندجمله‌ای‌ها و بخش‌پذیری

۳- پایان مهر

۱- دیفرانسیل: دنباله

۲- حسابان و ریاضی ۲: مثلثات

۴- پایان آبان

دیفرانسیل: حد، پیوستگی و مجانب

۵– پایان آذر

آزمون کلی از مباحث آزمون‌های قبلی (۱ تا ۴)

۶– پایان دی

دیفرانسیل و حسابان: مشتق

۷– پایان بهمن

دیفرانسیل و حسابان: کاربردهای مشتق

۸– پایان اسفند در این صفحه قرار خواهد گرفت!

دیفرانسیل: انتگرال + تابع

۹– پایان فروردین  در این صفحه قرار خواهد گرفت!

آزمون کلی از مباحث آزمون‌های ترم دوم (۶ تا ۸)

۱۰- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)

در این صفحه قرار خواهد گرفت!