تست‌های دوره‌ای هندسه پایه، تحلیلی و جبر خطی

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) هندسه پایه، تحلیلی و جبر خطی را مطالعه کنید.

هندسه پایه

مهندس علیرضا شریف خطیبی – مهندس رضا شریف خطیبی

برای دریافت فایل Pdf روی لینک‌های زیر کلیک نمایید!

۱- پایان مرداد

از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۲۵ (استدلال تا سربحث میانه در مثلث)

۲-  پایان شهریور

از صفحه‌ی ۲۵ تا صفحه‌ی ۵۷ (استدلال تا سربحث ۶ضلعی منتظم)

۳-  پایان مهر

از صفحه‌ی ۵۷ تا صفحه‌ی ۸۶ (استدلال تا سر بحث تشابه)

۴-  پایان آبان

از صفحه‌ی ۸۶ تا صفحه‌ی ۱۱۲ (مطالعه از صفحه‌ی ۱۰۵ تا صفحه‌ی ۱۰۸ الزامی نیست.)

۵- پایان آذر

از صفحه‌ی ۱۲۶ تا صفحه‌ی ۱۴۹ (دایره تا سر مبحث چندضلعی‌های محاطی ومحیطی)

۶-  پایان دی

از صفحه‌ی ۱۴۹ تا صفحه‌ی ۱۷۲ (ادامه‌ی دایره)

۷-  پایان بهمن

از صفحه‌ی ۱۸۳ تا صفحه‌ی ۲۰۷ (تبدیل‌ها)

۸-  پایان اسفند

از صفحه‌ی ۲۲۷ تا صفحه‌ی ۲۵۸ (شکل‌های فضایی)

۹-  پایان فروردین

از صفحه‌ی ۲۶۳ تا صفحه‌ی ۲۹۴ (هندسه‌ی فضایی)

۱۰- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)

در این صفحه قرار خواهد گرفت!

 

هندسه تحلیلی و جبر خطی

مهندس علیرضا شریف خطیبی – مهندس رضا شریف خطیبی

۱- پایان مرداد

فصل اول؛ بردار

۲-  پایان شهریور

فصل دوم؛ بحث معادله‌ی خط در فضا

۳-  پایان مهر

فصل دوم؛ معادله‌ی صفحه در فضا

۴- پایان آبان

فصل سوم؛ مقاطع مخروطی؛ مباحث دایره و بیضی

۵- پایان آذر

فصل سوم؛ مقاطع مخروطی؛ مباحث سهمی و هذلولی

۶-  پایان دی

فصل سوم؛ مقاطع مخروطی؛ بحث دوران و مرور هر ۴ مقطع مخروطی

۷-  پایان بهمن

فصل چهارم؛ ماتریس (تا سر بحث دترمینان)

۸-  پایان اسفند

فصل چهارم؛ بحث دترمینان تا آخر فصل ۴

۹-  پایان فروردین

فصل پنجم؛ ماتریس وارون و حل دستگاه معادلات خطی

۱۰- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)

در این صفحه قرار خواهد گرفت!