تست‌های دوره‌ای شیمی

تست‌های دوره‌ای شیمی در پایان هر ماه در این صفحه قرار خواهد گرفت:

اما پیش از مطالعه‌ی آن‌ها

فایل خشت اول(مشاوره‌ی اولیه)شیمی دکتر بابایی

و

روش مطالعه شیمی مهندس علمداری

را حتماً مطالعه نمایید.

آزمون‌های تست‌های دوره‌ای و سرفصل‌های مطالعاتی:

مهندس علیرضا علمداری

1- پایان اَمُرداد      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
فصل‌های 1 و 2 و 3 شیمی سال دوم

2- پایان شهریور      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
فصل‌های 4 و 5 سال دوم

3- پایان مهر      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
سینتیک شیمیایی (تا نظریه‌های سینتیک شیمیایی)+ فصل‌هتای 1 و 2 سال دوم

4- پایان آبان       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
کل سینتیک شیمیایی + فصل 3 سال دوم

5- پایان آذر       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
تعادل شیمیایی (تا عوامل مؤثر بر تعادل) + فصل 4 شیمی 2 (تا چگونه می‌توان شکل هندسی مولکول‌ها را تعیین کرد)

6- پایان دی       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
سینتیک شیمیایی + تعادل شیمیایی + کل سال دوم

7- پایان بهمن       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
اسید و باز (تا روش‌های اندازه‌گیری pH) + استوکیومتری

8- پایان اسپند      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
کل اسید و باز + ترمودینامیک

9- پایان فروردین      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
الکتروشیمی + محلول‌ها

10- پایان اردیبهشت      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
آزمون جامع