تست‌های دوره‌ای شیمی

تست‌های دوره‌ای شیمی در پایان هر ماه در این صفحه قرار خواهد گرفت:

اما پیش از مطالعه‌ی آن‌ها

فایل خشت اول(مشاوره‌ی اولیه)شیمی دکتر بابایی

و

روش مطالعه شیمی مهندس علمداری

را حتماً مطالعه نمایید.

آزمون‌های تست‌های دوره‌ای و سرفصل‌های مطالعاتی:

مهندس علیرضا علمداری

۱- پایان اَمُرداد      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
فصل‌های ۱ و ۲ و ۳ شیمی سال دوم

۲- پایان شهریور      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
فصل‌های ۴ و ۵ سال دوم

۳- پایان مهر      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
سینتیک شیمیایی (تا نظریه‌های سینتیک شیمیایی)+ فصل‌هتای ۱ و ۲ سال دوم

۴- پایان آبان       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
کل سینتیک شیمیایی + فصل ۳ سال دوم

۵- پایان آذر       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
تعادل شیمیایی (تا عوامل مؤثر بر تعادل) + فصل ۴ شیمی ۲ (تا چگونه می‌توان شکل هندسی مولکول‌ها را تعیین کرد)

۶- پایان دی       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
سینتیک شیمیایی + تعادل شیمیایی + کل سال دوم

۷- پایان بهمن       در این صفحه قرار خواهد گرفت!
اسید و باز (تا روش‌های اندازه‌گیری pH) + استوکیومتری

۸- پایان اسپند      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
کل اسید و باز + ترمودینامیک

۹- پایان فروردین      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
الکتروشیمی + محلول‌ها

۱۰- پایان اردیبهشت      در این صفحه قرار خواهد گرفت!
آزمون جامع