چرا تأثیر معدل و سوابق تحصیلی در نتایج کنکور ناعادلانه و فاجعه بار است؟

چرا تأثیر معدل و سوابق تحصیلی در نتایج کنکور ناعادلانه و فاجعه بار است؟
دکتر هامون سبطی
(نخبگان با معدل‌های بالا حتماً گوش کنند!)

بخش اول:

بخش دوم: