معرفی کتاب طراحی صنعتی، خط به خط از سوی آموزش و پرورش به عنوان کتاب آموزشی مناسب

کتاب طراحی صنعتی، خط به خط  نشر دریافت نوشته‌ی احسان خزایی از سوی آموزش و پرورش در داوری سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی مکتوب (رشد) سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مناسب تشخیص داده شد و در تارنمای سامانه کتاب رشد معرفی شد.

اَزداهای (اطلاعات) بیشتر

tarrahi sanati roshd