تناسب مفهومی و قرابت معنایی : تست‌ها و مطالب تکمیلی

برای دانلود فایل Pdf روی لینک‌ها کلیک نمایید:

دکتر هامون سبطی

تست های تکمیلی کتابِ  تناسب مفهومی و قرابت معنایی با پاسخ تشریحی:

از چاپ۱۳۹۷:

مطالب افزوده شده در کتاب تناسب نظام جدید:

 

 

از چاپ ۱۳۹۶:

به روزرسانی فایل: ۱۳شهریور۹۶

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

تست‌های تکمیلی: پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون‌های سراسری ۱۳۹۶ (تست‌های ۱۷ تا ۲۵ هر آزمون)

.

تست‌های تکمیلی: پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون‌های سراسری ۱۳۹۲

.

تست‌های تکمیلی:  پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون سراسری ۱۳۹۴

.

از چاپ ۱۳۹۵:

تست‌های پایانی فصل اول: چگونه بیت‌ها را بخوانیم؟

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

از چاپ ۱۳۹۴:

آزمون اول: ادبیات عاشقانه

آزمون دوم: ادبیات عارفانه

آزمون سوم: ادبیات تعلیمی

آزمون چهارم: آزمون کلی

آزمون پنجم: پرسش‌های تناسب مفهومی سراسری۹۱