تناسب مفهومی و قرابت معنایی : تست‌ها و مطالب تکمیلی

برای دانلود فایل Pdf روی لینک‌ها کلیک نمایید:

دکتر هامون سبطی

تست های تکمیلی کتابِ  تناسب مفهومی و قرابت معنایی با پاسخ تشریحی:

از چاپ1397:

مطالب افزوده شده در کتاب تناسب نظام جدید:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/09/tanasob.select-.pdf”]

 

 

از چاپ 1396:

به روزرسانی فایل: 13شهریور96

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/08/takmili-gherabat-sebti-96.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

تست‌های تکمیلی: پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون‌های سراسری 1396 (تست‌های 17 تا 25 هر آزمون)

.

تست‌های تکمیلی: پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون‌های سراسری 1392

.

تست‌های تکمیلی:  پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون سراسری 1394

.

از چاپ 1395:

تست‌های پایانی فصل اول: چگونه بیت‌ها را بخوانیم؟

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2015/11/tanasob-gherabat-sebti-virayesh05-ch58-sal95-takmili-13950613.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

از چاپ 1394:

آزمون اول: ادبیات عاشقانه

آزمون دوم: ادبیات عارفانه

آزمون سوم: ادبیات تعلیمی

آزمون چهارم: آزمون کلی

آزمون پنجم: پرسش‌های تناسب مفهومی سراسری91