زبان فارسی : تست ها و مطالب تکمیلی

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب در سال ۹۶:

تست‌های سال۹۶ با پاسخ تشریحی

(به‌روزرسانی فایل: ۱۳شهریور۹۶)

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب در سال ۹۵:

تست‌های سال۹۵ با پاسخ تشریحی

(به‌روزرسانی فایل: ۱۴مهر۹۵)

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

 

تست‌های تکمیلی کتابِ  زبان فارسی  با پاسخ تشریحی (چاپ‌های قدیمی):

آزمون اول: آزمون سراسری ۹۰

آزمون دوم: آزمون سراسری ۹۱