تست‌های تکمیلی کتاب عربی در آزمون سراسری آقای هورفر

 

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ سوم:

تست‌های عربی آزمون سراسری ۹۵ با پاسخ تشریحی:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2016/08/takmili-amoozesh-arabi-hoorfar-13950725-.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

مقدّمه، فهرست و گزیده‌ی کتاب (شامل صفحه‌هایی که در چاپ سوم تغییرات اساسی داشته است:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2016/08/gozide-arabi-chap03-sal95-hoorfar-13950818.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑