تست‌های تکمیلی کتاب عربی در آزمون سراسری آقای هورفر

 

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ سوم:

تست‌های عربی آزمون سراسری ۹۵ با پاسخ تشریحی:

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

مقدّمه، فهرست و گزیده‌ی کتاب (شامل صفحه‌هایی که در چاپ سوم تغییرات اساسی داشته است:

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑