تبریک به رتبه‌ی ۸ تجربی آزمون سراسری ۹۵ و استادشان دکتر بوذری

به‌دست آورن رتبه‌ی ۸ آزمون سراسری تجربی ۱۳۹۵ را

به خام مهشاد افشارزاده

و استاد عربی ایشان، دکتر پیمان بوذری

شادباش می‌گوییم.

MAHSHAD AFSHARZADE ESFAHAN 8 TAJROBI 95 ROTBE