شرایط نصب بنر تبلیغی در صفحه‌ی اول سایت نشر دریافت

هزینه

ریال

ماه اول

۷.۰۰۰.۰۰۰

ماه دوم

۶.۰۰۰.۰۰۰

ماه سوم

۵.۰۰۰.۰۰۰

ماه چهارم

۴.۰۰۰.۰۰۰

ماه پنجم

۳.۵۰۰.۰۰۰

ماه ششم

۳.۰۰۰.۰۰۰

 

توضیحات:

۱- جایگاه و اندازه‌ی بنرها در محدوده‌ی متعارف و به تشخیص طراح سایت می‌باشد.

۲- شکل و محتوای بنرها باید به تأیید مدیر مسئول برسد.

۳- هزینه‌ی تبلیغ باید طی دو قسط، یکی پیش از آغاز تبلیغ و دیگری پیش از پایان آن پرداخت گردد.