کتاب خوب کتابی ست که همیشه در قفسه کتابهای ما جا داشته باشد، یعنی پس از تمام شدنش پاره اش نکنیم، دورش نیندازیم، روی عکس هایش سیبیل و کلاه نکشیم و آن کاری را نکنیم که خیلی ها با کتاب های مدرسه و کنکورشان می کنند.
از آن مهم تر، کتاب خوب کتابی ست که همیشه در قفسه آگاهی و تجربه های ذهن ما جا داشته باشد، مثل همان کتابهای داخل عکس پروفایل خانه دانش و ادب☺️ یعنی روی شناخت ما و رفتارهای ما و تصمیمات ما تا همیشه تاثیر بگذارد. پنجاه سال بعد هم اگر ببینیمش، چشمانمان برق بزند و با خودمان بگوییم وای این😍 یادت هست؟ و بی شک یادمان خواهدبود آن جوهر آگاهی و احساسی که از خواندنش در جانمان نشسته است. دستی به سرو صورتش بکشیم و گرد و خاکش را پاک کنیم و تعجب کنیم از این که پس چرا در ذهن ما تازه بی غبار می درخشد این کتاب پیر😊
کتاب خوب، تا پای خواب با آدم همراه می شود، یعنی تا خوابت نبرد از خواندنش دل نمی کنی. کتاب خوب، خوبی های دنیا را دست یافتنی تر می کند و گاهی تمام دنیا را خوبتر.

این جا چند کتاب خوب را به شما خوبان اهل یافتن و دریافتن معرفی می کنم:

🌻دکتر هامون سبطی

Showing all 12 results