مهندس پویا سلطان‌تبار : مشاوره آموزشی

 

 

 

 

 

سوابق مشاوره‌ای:

مشاور ارشد نشر دریافت و

  1. موسسه انتشاراتی-آموزشی اندیشه سازان
  2. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی بهار
  3. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی کوشش
  4. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی علامه طباطبایی
  5. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی سوده
  6. آموزشگاه علمی کنکور اندیشه فائق
  7. آموزشگاه علمی کنکور پرستو
  8. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دکتر هشترودی
  9. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پیام علم
  10. دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نسیم

سوابق دانشگاهی و علمی:

 

 

 madarek soltantabar - for site madarek soltantabar (2)for site

madarek soltantabar 03

madarek soltantabar 04