۳۰۴ صفحه

توضيحات مؤلف درباره اين كتاب:

اين كتاب وي‍ژه‌ی دانش‌آموزان نظام جديد تاليف شده. از آن جا که در درس های نظام جديد آموزشی كتاب جداگانه ای برای دستور زبان فارسی وجود ندارد، دست من باز بوده تا آن كتابی را كه در سال‌های قبل باید در آموزش و پرورش نوشته می شد، بدون محدوديت های اداری اين‌ بار در نشر دريافت تاليف كنم كه می تواند هم برای همكاران اهل نظر و هم دانش آموزان اهل دریافت كمك فراوانی باشد.

متاسفانه بر خلاف نظام قديم، در كلاس درس و كتاب های درسی مجالی برای دستور زبان فارسی به وجود نيامده است. به همين دليل با توجه به پيشنهادهايی كه از طرف داوطلبان و سروران عزيزم داده شده، اين كتاب را در حجم كم آماده كردم تا بند‌بند دستور زبان را در آن از صفر تا صد آموزش دهم بدون درازگویی. اغلب تست های اين كتاب، تست های تاليفی هستند كه بر اساس خودآزمايی های كتاب فارسی و رويكرد جديد مؤلفان به مقوله ی دستور( در حد همان خودآزمایی ها) طراحی شده‌اند. مباحثی مانند مبحث جمله های چند جزيی كه در كتاب درسی فعلی مطرح نشده و مؤلفان كتاب درسی قويا تاكيد دارند كه اين نوع سؤالات در كنكور سراسری مطرح نمی شود، در اين كتاب جايی ندارد. اين كتاب ازنظر تست دانش‌آموزان را به‌طور كامل تامين می كند. بسیاری از تست ها نونگاشت و تازه تالیف هستند.

 

مرکز خرید حضوری:

بوکسرای دوکاج
ميدان انقلاب خ ١٢ فروردين ٤ راه وحيد نظری. پلاک ۲۸۰

تلفن ۶۶۹۷۶۴۶۱

 

مقدمه و فهرست: