✅ کاملا در محدوده ی کنکور تجربی نظام جدید بدون زیاده گویی
✅ پوشش دقیق، تمرینها، کاردرکلاس ها و مثال های کتاب های درسی در قالب تستهای پیشرو و تالیفی
✅دوره درس ها با درسنامه های حرفه ای + ۶۶۰ تست + پاسخ آموزشی و دوره ای تست ها
✅۲۶۴ صفحه