این کتاب شامل چهل بسته است. میتواند به شکل چهل آزمون ۲۵ تستی همسنگ کنکور سراسری استفاده شود یا به شکل تستهای مبحثی در همه مباحث زبان و ادبیات فارسی کنکور. اغلب تست ها نونگاشت و به تراوش ذهن و قلم دکتر سبطی است و پر از نکته های تازه و چالشی. برای هردو نظام است. فقط تستهای لغتش ویژه نظام جدید است اما املا و دستور و آرایه و تناسب مفهومی اش مشترک هردو نظام است. تفاوتش با چاپ سال گذشته در حدود ۱۰۰ تست تازه است.