مشخصات:
۱۶۰۰۰ تومن
مولف:
احسان خزایی
چاپ ۱۳۹۳
۹۷۸۶۰۰۶۱۹۳۴۸۹ شابک
۱۶۸ صفحه