نویسنده: دکتر علی محمدعمارلو

 

الف) شامل تست های خط به خط که تمام خط های کتاب در قالب تست بررسی شده

ب) تست های ترکیبی هر فصل با فصول دیگر دوازدهم طرح شده

ج) ترکیب هر فصل با دهم و یازدهم انجام شده

د) همه تست ها منطبق با استانداردهای ازمون سراسری است.

ه) ویراستاری هر فصل در ۶ مرحله انجام شده ٣ مرحله توسط همکارانی که بامن کار می کنند و سپس هر فصل در دو مرحله توسط استادان مجرب که در فهرست هر فصل مشخص شده
و در مرحله اخر تمام نظرات استادان را اعمال کردم.

با تشکر از :

دکتر اقدم
استاد کهندل
دکتربرهانی
دکتراسفندیاری
خانم دانشیار
خانم ناصری
دکتر دیانی
استاد پازوکی