از چاپ۱۳۹۷:مطالب افزوده شده لابلای متن کتاب تناسب نظام جدید در یک نگاه:

    [gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2018/05/gozide-tanasob-jadid.pdf”]