پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی آزمون سراسری ۱۳۹۶ داخل و خارج کشور

نشر دریافت، با همکاری انتشارات علمی فار

پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی آزمون سراسری ۱۳۹۶ داخل و خارج کشور

(این صفحه به مرور تکمیل‌تر خواهد شد)

.

ادبیات آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری ۹۶ رشته تجربی – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری ۹۶ رشته انسانی – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری ۹۶ رشته هنر – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری ۹۶ رشته زبان – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری ۹۶ خارج از کشور – دکتر هامون سبطی

.

عربی آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی – دکتر پیمان بوذری

.

زبان انگلیسی آزمون سراسری ۹۶ رشته تجربی – استاد کردافشاری

.

شیمی آزمون سراسری ۹۶ رشته تجربی – مهندس علیرضا علمداری

شیمی آزمون سراسری ۹۶ خارج از کشور رشته تجربی – مهندس علیرضا علمداری

شیمی آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی – مهندس علیرضا علمداری

شیمی آزمون سراسری ۹۶ خارج از کشور رشته ریاضی – مهندس علیرضا علمداری

.

فیزیک آزمون سراسری ۹۶ رشته تجربی – مهندس امام‌نیّری

فیزیک آزمون سراسری ۹۶ خارج از کشور رشته تجربی – مهندس امام‌نیّری

فیزیک آزمون سراسری ۹۶ خارج از کشور رشته ریاضی – مهندس امام‌نیّری

.

دیفرانسیل و ریاضیات پایه آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی – مهندس حسین هاشمی‌طاهری

ریاضیات گسسته آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی – مهندس حسین هاشمی‌طاهری

.