پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی آزمون سراسری 1396 داخل و خارج کشور

نشر دریافت، با همکاری انتشارات علمی فار

پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی آزمون سراسری 1396 داخل و خارج کشور

(این صفحه به مرور تکمیل‌تر خواهد شد)

.

ادبیات آزمون سراسری 96 رشته ریاضی – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری 96 رشته تجربی – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری 96 رشته انسانی – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری 96 رشته هنر – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری 96 رشته زبان – دکتر هامون سبطی

ادبیات آزمون سراسری 96 خارج از کشور – دکتر هامون سبطی

.

عربی آزمون سراسری 96 رشته ریاضی – دکتر پیمان بوذری

.

زبان انگلیسی آزمون سراسری 96 رشته تجربی – استاد کردافشاری

.

شیمی آزمون سراسری 96 رشته تجربی – مهندس علیرضا علمداری

شیمی آزمون سراسری 96 خارج از کشور رشته تجربی – مهندس علیرضا علمداری

شیمی آزمون سراسری 96 رشته ریاضی – مهندس علیرضا علمداری

شیمی آزمون سراسری 96 خارج از کشور رشته ریاضی – مهندس علیرضا علمداری

.

فیزیک آزمون سراسری 96 رشته تجربی – مهندس امام‌نیّری

فیزیک آزمون سراسری 96 خارج از کشور رشته تجربی – مهندس امام‌نیّری

فیزیک آزمون سراسری 96 خارج از کشور رشته ریاضی – مهندس امام‌نیّری

.

دیفرانسیل و ریاضیات پایه آزمون سراسری 96 رشته ریاضی – مهندس حسین هاشمی‌طاهری

ریاضیات گسسته آزمون سراسری 96 رشته ریاضی – مهندس حسین هاشمی‌طاهری

.