استاد حسین هاشمی طاهری : دیفرانسیل

آقای حسین هاشمی طاهری ، فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف
متولد ۱۳۳۳
مدرس درس‌:
ریاضیات

مؤلف کتاب‌های:
۱٫ نخستین گام در حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات علوی
۲٫ دیفرانسیل ۱ و دیفرانسیل ۲ (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۳٫ ریاضیات گسسته، (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۴٫ هندسه تحلیلی (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۵٫ جبر و احتمال (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۶٫ ترجمه‌ی فیزیک سری شوم (Schume)انتشارات ۳۱۰
۷٫ مسائلی از کنکورهای ایران انتشارات ۳۱۰

۸٫ حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات علمی فار

۹٫ آفاردئون های ریاضی، انتشارات علمی فار

مراکز تدریس:
۱٫ دبیرستان هاتف
۲٫ دبیرستان صالح (منطقه۳)
۳٫ دبیرستان ایران (منطقه ۱)
۴٫ دبیرستان علامه نخبگان طباطبایی (منطقه ۱)
۵٫ دبیرستان شریف (منطقه ۱۴)