طنز ۱۷ (نمایشگاه کتاب تهران)

.

دیرین دیرین های نمایشگاه کتابی زیر را هم ببینید! 🙂

.

فَرتور (عکس) زیر مربوط به پارسال است!

namayeshgah 94 tehran01.

همچنین:

didargah namayeshgah ketab

.

www.afnam.ir