طنز ۱۴ (موتورسوار)

میگن حرکت کن؛ اگه زمین خوردی، بدو!

اما این جمله ی حکیمانه پس از اختراع وسایل نقلیه ی موتوری دیگر چندان قابل اعتماد نیست؛

ملاحظه بفرمایید!