مصاحبه با رتبه ۶ هنر ۱۳۹۳: رژینا ثابتی

دریافت فایلPdf مصاحبه با رتبه ۶ هنر ۱۳۹۳

نام: رژینانام خانوادگی: ثابتی اشرف
رتبه‌ ورشته‌ ی آزمون سراسری:۶ هنر

 

 

رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: عکاسی دانشگاه تهران

رشته‌ یپیش‌دانشگاهی:هنر

نوع دیپلم:فنی حرفه‌ای (نقشه کشی معماری)

rojina sabeti

۱- دوره‌یپیش‌دانشگاهی(سالچهارم) رابهشکلحضوریگذراندیدیاغیرحضوری؟آیاهنوزهماینتصمیمتانرادرستمی‌دانید؟

پاسخ:حضوری،بله (در مدرسه کنکور میدیا)

۲- اگرقراربود- خداینکرده!- دوبارهکنکوربدهید،دربرنامه‌یسالکنکوریاحتیسال‌هایقبل‌تر،چهتغییراتیبهوجودمی‌آوردید؟

پاسخ:دروس عمومی که در هنرستان تدریس نمی‌شدند را در سال سوم می‌خواندم. توجه بیشتری به تست زدن درس عربی با زمان می‌کردم،معارف را مفهومی‌تر می‌خواندم.

۳- شرکتدرآزمون‌هایآزمایشیراچگونهارزیابیمی‌کنید؟ 

پاسخ:شرکت در آزمون‌ها برای آشنا شدن با حال و هوای کنکور خوب هستند، ولی نباید با دیدن رتبه‌ها سریع قضاوت کرد.

۴-   درباره‌ی ساعت‌های مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟

پاسخ:درس خواندن در طول سال باید به طور پیوسته باشد و ساعات درسی از عید به بعد زیاد شوند. بخصوص در رشته‌ی هنر که برخی درس‌ها حفظی هستند، ساعات مطالعه‌ی زیاد باعث خستگی می‌شود و فایده‌ی چندانی ندارد. من قبل از عید روزهایی که به کلاس می‌رفتم ۴-۵ ساعت و روزهای تعطیل ۷-۸ ساعت درس می‌خواندم که بعد از عید ساعت درس خواندن روزهای تعطیل را به ۹-۱۰ ساعت رساندم.

۵- درسالکنکور،درس‌خواندنبه‌تنهاییراترجیحمی‌دادیدیابه‌همراهدوستوهم‌کلاسی‌ها؟چرا؟

پاسخ: به‌تنهایی،‌چون تمرکز بیشتری داشتم.ولی برای دوره کردن بعضی درس‌ها درس خواندن با جمع را ترجیح می دادم

۶-  استفاده‌کردنازاینترنتوsmsبازیبرایرفعخستگیرادرسالکنکوردرستمی‌دانید؟

پاسخ:بله. هر نوع تفریحی به اندازه متعادل لازم است.

۷-  آیارفتنبهمسافرتوتعطیلاترادرسالکنکورسفارشمی‌کنید؟

پاسخ:بستگی به شرایط هر فرد دارد. اگر امکان مسافرت برای ۳-۴ روز وجود داشته باشد، برای رفع خستگی مناسب است. در کل من رفتن به مسافرت در سال کنکور را پیشنهاد نمی‌کنم چون بعد از کنکور به اندازه‌ی کافی وقت برای مسافرت وجود دارد!

۸-آیاکمک‌گرفتنازمشاورانراسودمندارزیابیمی‌کنید؟بهچهشکلی؟

پاسخ:داشتن مشاور خوب در سال کنکور که با رشته تحصیلی آشنایی کامل داشته باشد، بسیار مهم است. البته کمک مشاور تنها در حد راهنمایی است و خود فرد باید به حرف‌های مشاور عمل کند، در غیر این‌صورت مشاور هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

۹-  آیاشرکتدراردوهایمطالعاتی(آخرتابستان،نوروز،پیشازکنکورو…) رامثبتارزیابیمی‌کنید؟

پاسخ:  از لحاظ جمع‌بندی درس‌ها و زدن تست‌های زیاد بسیار مفید بود، ولی ساعات مطالعه‌ی درس‌ها کم و دروس زیاد بود و وقت برای خواندن همه‌ی کتاب‌ها وجود نداشت.

۱۰-  آیابهنظرشماآموزش‌ها،بازی‌هاوسرگرمی‌هایدوره‌یکودکی‌تاندررسیدنبهموفقیتکنونیتأثیرگذاربوده‌است؟کدامشان؟

پاسخ:بله، خواندن کتاب برای من و دادن بعضی اطلاعات درباره‌ی هنر.

۱۱- دردرس‌هایعمومی،آموزشکدامدبیرانوخواندنکدامکتاب‌هادرموفقیتشماتأثیرچشم‌گیریداشته‌است؟

زبان و ادبیات فارسیکلاس: آقای آقاسی، آقای سبطی
کتاب: کتاب های نشر دریافت و ادبیات موضوعی گاج
زبان عربیکلاس: خانم خاکباز
کتاب: آموزش جامع عربی نشر مشاوران آموزش
دین و زندگیکلاس: خانم پرو
کتاب:
زبان انگلیسیکلاس: آقای جابری
کتاب: زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز

                                                                                                                                             

۱۲-دردرس‌هایاختصاصی،کدامکلاس‌هایاکتاب‌هادرموفقیتشمانقشمهمیداشته‌است؟

زیست‌شناسیکلاس: …………………………………………………………………
کتاب: …………………………………………………………………
زمین‌شناسیکلاس: …………………………………………………………………
کتاب: …………………………………………………………………
فیزیککلاس: …………………………………………………………………
کتاب: …………………………………………………………………
شیمیکلاس: …………………………………………..
کتاب: …………………………………………………………………
ریاضی تجربیکلاس: …………………………………………………………………
کتاب: …………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                           

۱۳- برایافزایشآمادگیذهنیوروحیدرروزکنکورچهسفارش‌هاییدارید؟

پاسخ:روز قبل از کنکور زیاد مطالعه نکنید، جواب سؤال‌های تخصصی را تغییر ندهید، در صورت سخت بودن یک درس آرامش خود را حفظ کنید تا استرس روی درس‌های دیگر نتیجه منفی نگذارد. در صبح کنکور(برای کنکور هنر) در حد نیم ساعت درس‌هایی مثل خواص مواد و معارف را نگاه بیندازید.

۱۴-  رشته‌ی دانشگاهی‌تان را بر چه پایه‌ای انتخاب کردید؟ (علاقه‌ی شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران، کلاس اجتماعی و حرف مردم! و …)

پاسخ:علاقه شخصی

۱۵-     اگربهشمایکباردیگرفرصتانتخابرشتهداده‌شود(باهمانرتبه‌یقبلی) آیابههمانشکلعملمی‌کنید؟ پاسخ:………………..

۱۶-   بهترینتأثیراتورودبهدانشگاهدرزندگیشماچهبوده‌است؟پاسخ:………………………….

۱۷-   آیا دانشجو شدن تأثیرات بدی هم در زندگی شما داشته‌است؟پاسخ:……………

۱۸-      آیا برای ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور برنامه‌ای دارید؟

پاسخ:در حال حاضر خیر

۱۹- آیامایلهستیدبهکمکمدرکتحصیلی‌تانبهخارجازکشورمهاجرتکنید(درآن‌جاماندگارشوید)؟چرا؟

پاسخ: بله، در خارج از کشور امکانات بهتری برای رشته‌های هنری وجود دارد.

۲۰- وبهجای‌سؤالآخر،یکراهنماییکوچکبرایاینبچه‌هاکهبهدنبالرازپیروزیشماتااین‌جاآمده‌اند!

پاسخ:از همان ابتدا برای خود، هدف مشخص کنید و برای رسیدن به هدف تلاش کنید. مهمترین عامل در کنکور، روحیه خوب و داشتن اعتماد به نفس است، چون خیلی افراد که به اندازه‌ی کافی درس خواندند، ولی روحیه‌ی خوبی نداشتند، در کنکور موفق نشدند. به تست زدن درس‌های عمومی با گرفتن زمان توجه کنید و منابع فرعی کنکور هنر را برای درک بهتر مطالب بصورت تفریحی مطالعه کنید. بعد از دادن هر کنکور آزمایشی آن را تحلیل کنید و درآخر توجه داشته باشید که دوره در کنکور هنر مهم‌تر از خواندن تعداد زیادی کتاب به‌صورت سطحی است و خواندن چند کتاب ولی با دوره‌ی خیلی بهتر است.

(از خانم رژینا ثابت بابت راهنمایی‌های دقیقشان سپاسگزاریم!)