«مارکوپولو» اثر یاسمن طاهری

«مارکوپولو»

خانه ما به دورترین جای این شهر
نزدیک است

چشمان تو کجای این شهرند
که هر چه می‌دوم به بودنت نمی‌رسم؟

«یاسمن طاهری»