همایش‌های اینترنتی مؤلفان دریافت در سایت آلا

جمع‌بندی زبان و ادبیات فارسی – دکتر هامون سبطی

https://sanatisharif.ir/product/210

.

جمع‌بندی دین و زندگی: استاد وحیده کاغذی

https://sanatisharif.ir/product/211

.

جمع‌بندی زیست‌شناسی: دکتر محمد چلاجور

?همایش های جمع‌بندی کنکور ۹۷ آلا در رسانه ملی
?نقش زمین شناسی در کنکور ۹۸ و ۹۹
دوشنبه و چهارشنبه در برنامه کارنامه ۲۰ / شبکه آموزش

همچنین:

https://sanatisharif.ir/product/213

.

جمع‌بندی ژنتیک: استاد احمد آل‌علی

https://sanatisharif.ir/product/221