۴کتاب سفارش شده نشر دریافت در کتاب‌نامه‌ی رشد:آموزش و پرورش

ketabname roshd1

شادباش به اهالی دریافت!

در آخرین جلد کتاب‌نامه‌ی رشد وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۳۹۳، نام چهار کتاب از نشر دریافت به عنوان کتاب‍های آموزشی و تربیتی مناسب جای گرفته است و به مدارس، معلّمان و دانش‌آموزان کشور سفارش شده است:

.

۱- بر چکاد اوشیدا، نوشته‌ی دکتر رضا مهرآفرین

.

۲- آسوکه، نوشته‌ی استاد غلام‌رضا عمرانی

.

۳- گویش سیستان، نوشته‌ی استاد غلام‌رضا عمرانی

.

۴- زبان فارسی، نوشته‌ی دکتر هامون سبطی

.