حضور در شهرهای دیگر

کلاس‌های همایش:

شهردرسدبیرویژگی(جنسیت)زمان و جای برگزاریجاهای نام‌نویسیلینک نام نویسی اینترنتی (در صورت وجود)
مشهدزبان انگلیسیدکتر شهاب اناریآموزشگاه سنجش علم
گرگانزبان انگلیسیدکتر شهاب اناری آموزشگاه دانشجو
اهواززبان انگلیسیدکتر شهاب اناریآموزشگاه ایران زمین

کلاس‌های نکته و تست:

شهردرسدبیرویژگی (جنسیت)زمان برگزاریمحل‌های نام‌نویسیلینک نام‌نویسی اینترنتی (در صورت وجود)
به زودی به‌روز خواهد شد...

آموزش در طول سال:

شهردرسدبیرویژگیO>(جنسیت)O+زمان برگزاریمحل نام‌نویسی و برگزاری
کرجدین و زندگیاستاد وحیده کاغذیدخترانهآموزشگاه نور
کرجدین و زندگیاستاد وحیده کاغذیپسرانهآموزشگاه صائب کرج
کرجزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلودخترانهآموزشگاه نور
کرجزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلوپسرانهآموزشگاه صائب
کرجشیمیمهندس علیرضا علمداری دخترانه چهارشنبه ها بهارستان
کرجشیمیاستاد محمدرضا مصلاییدخترانهآموزشگاه نور
کرجشیمیاستاد محمدرضا مصلاییپسرانهآموزشگاه صائب
اصفهانعربیدکتر پیمان بوذری+ دخترانآموزشگاه دخترانه گلستان
اصفهانعربیدکتر پیمان بوذری> پسرانآموزشگاه مدرسان تهران
اصفهانفیزیکمهندس امیر میرحسینی آموزشگاه گلشن راز
اصفهانزیست شناسیدکتر محمد چلاجور آموزشگاه گلشن راز
اصفهانزیست شناسی پایه تا کنکوردکتر محمد چلاجور آموزشگاه پارسایی
اصفهانزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلوآموزشگاه قلم سفید
اصفهان شیمیمهندس علیرضا علمداری پسرانهسه شنبه ها کمال دانش
اصفهان شیمیمهندس علیرضا علمداری دخترانه شنبه ها ویکشنبه هاپارسایی

اطلاعات تماس آموزشگاه‌های شهرهای دیگر:

شهرآموزشگاهویژگیتلفننشانی
کرجنوردخترانه(۰۲۶۳) ۲۲۱۵۰۰۱-۲۲۶۱۳۱۹-۲۲۶۱۲۰۳چهارراه طالقانی- روبروی ایستگاه درختی- کوچه سرو
کرجصائبپسرانه(۰۲۶۳) ۲۷۰۴۲۲۲
کرجبهارستاندخترانه(۰۲۶۳) ۲۲۳۰۰۷۷خیابان بهار- نرسیده به پارک شرافت- جنب ستاد فرمان امام - آموزشگاه بهارستان info@tasnimrahmat.ir
کرجکنکور هنر آفرینش(۰۲۶) ۳۳۵۵۳۴۰۰
اصفهانگلشن‌راز ۳۳۶۲۴۶۷۴-۰۳۱ و ۳۳۶۲۴۴۵۱-۰۳۱
اصفهانقلم سفیدپسرانه ۳۶۲۹۲۳۰۳-۰۳۱ دخترانه ۳۶۶۳۴۱۳۱-۰۳۱
اصفهانمدرسان تهران پسرانه-۰۳۱ ۳۶۶۲۵۷۹۶ ۳۶۶۱۰۴۷۲ خ آپادانا اوّل، روبروی گل خوشه
اصفهانگلستاندخترانه۰۳۱- ۳۶۶۱۳۳۰۷ ۳۶۶۲۸۰۴۱خ میر، کنار بیمارستان سپاهان
اصفهان آموزشگاه پارسایی ۳۶۶۴۳۸۸۰-۰۳۱
اصفهانآموزشگاه کمال دانش۰۳۱-۳۶۲۰۵۹۵۹
شیرازآموزشگاه کنکور پل (شرف‌اندیشان)۰۷۱۳۶۳۱۲۳۶۳
شیرازآموزشگاه کنکور زند۰۹۱۷۱۱۱۳۴۶۴ . ۰۷۱۳۲۲۶۱۳۵۳
اراک آموزشگاه ضحی ۳۲۲۲۸۲۹۰
اهواز آموزشگاه اندیشه ۳۹۲۰۵۷۹-۰۶۱۱
اهواز آموزشگاه ایران زمین۰۶۱۳۳۳۸۲۵۲۵ کیانپارس خ ۲ غربی پ ۸۸
کرمانآموزشگاه مطهری ۲۴۳۸۷۰۸-۰۳۴۱
زاهدان آموزشگاه بهار دانش ۰۵۴۱۲۴۴۸۴۲۵