روش آموزش: کارگاه روش تدریس ادبیات دکتر سبطی (به روزرسانی ۵دی۹۶)

 ۸- جلسه‌ی سوم کارگاه روش تدریس آرایه‌های ادبی برای دبیران اصفهان (۶دی۹۶) (اسلوب معادله)

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-arayeha-03-dr-sebti-osloom-moadele-139609.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

 ۷- جلسه‌ی دوم کارگاه روش تدریس آرایه‌های ادبی برای دبیران اصفهان (۲۹آذر۹۶)

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-arayeha-02-sebti-esfahan-13960929.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

 

۶- جلسه‌ی نخست کارگاه روش تدریس دستور زبان (پاییز۹۶)

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-dastoor-01-sebti-139609.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

۵- جلسه‌ی دوم کارگاه روش تدریس دستور زبان (پاییز۹۶)

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-dastoor-02-sebti-139609.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

۴- جلسه‌ی نخست کارگاه روش تدریس آرایه‌های ادبی برای دبیران استان اصفهان:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargahe-arayeha-01-esfahan-dr-sebti-1396.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

۳- جلسه‌ی سوم کارگاه روش تدریس تناسب مفهومی و قرابت معنایی برای دبیران استان اصفهان:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/11/kargah-gherabat-03-esfahan-sebti.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

۲- جلسه‌ی دوم کارگاه روش تدریس تناسب مفهومی و قرابت معنایی برای دبیران استان اصفهان:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/11/kargah-gherabat-02-esfahan-sebti.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

۱- جلسه‌ی نخست کارگاه روش تدریس تناسب مفهومی و قرابت معنایی برای دبیران استان اصفهان به شکل اینترنتی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/11/kargah-adabiat-dr-sebti-esfahan13960821.pdf”]

دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

منبع: گروه آموزشی ادبی دبیران ادبیات استان اصفهان @GanjeAdabeEsfahan