شیمی دهم - مهندس علمداری

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

ردپای گازها در زندگی – ۳ ویدیو رایگان

۱۳۹۸/۰۶/۲۹

ویدیو شیمی دهم – سه قسمت رایگان