نقل مطالب سایت نشر دریافت درصورت ذکر نام این انتشارات به شکل مشخص و آشکار مانعی ندارد؛ در غیر ان صورت تخلفات در واحد حقوقی نشر دریافت مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت.

چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش