ویدئوهای همایش زبان و ادبیات فارسی دکتر هامون سبطی (رایگان در سایت آلا) ، به‌روزشده در ۲۷اسفند۹۶: از جلسه هشتم

همایش اصلاح بدآموزی ها و هرزآموزی ها در زبان فارسی و ادبیات فارسی

جلسه‌ی ۱ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197001wwjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197001wwjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۲ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197002xllk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۲ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197002xllk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۳ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197003nmjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۳ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197003nmjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۴ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197004rkjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۴ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197004rkjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۵ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197005erjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۵ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197005erjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۶ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197006ekjl.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۶ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197006ekjl.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۷ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197007jhjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۷ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197007jhjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۸ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197008fkkj.mp4?download=1

جلسه‌ی ۸ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197008fkkj.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۹ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197009wkjj.mp4?download=1

جلسه‌ی ۹ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197009wkjj.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۰ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197010keui.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۰ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197010keui.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۱ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197011ekjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۱ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197011ekjk.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۲ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197012lwui.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۲ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197012lwui.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۳ (کیفیت بالا)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197013yccj.mp4?download=1

.

جلسه‌ی ۱۳ (کیفیت متوسط)

https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197013yccj.mp4?download=1

 

.

ثبت نام کلاس‌های نکته و تست

https://daryaftpub.com//nokte-o-test-sebti96/