همایش ادبیات دکتر سبطی برای دختران: ۲۸ خرداد

.

 

روش کار در همایش:
در بازه های زمانی معین، تست ها را به ترتیب و تعداد مشخص حل می کنید تا جلسه کنکور برایتان شبیه سازی و استراتژی پاسخ گویی به پرسش های ادبیات سر جلسه کنکور چندین و چند بار برایتان تکرار و دوره شود.

محتوای همایش:
حل تست های خاص، دشوار و تالیفی دکتر سبطی توسط شما و پاسخ تشریحی و دوره نکات توسط ایشان

نتیجه همایش:
ترس شما از رویارویی با تست های سخت و نوظهور در آزمون روز های ۷ و ۸ تیر کاملا می ریزد، همچنین همه نکته های خاص و فراموش شده ی کلاسها و کتاب های دکتر سبطی حین پاسخگویی ایشان به تست ها، دوره و یاداوری می شود.( در کل ضد ضربه می شوید!)

توجه: این همایش برای شاگردان دکتر سبطی یا خوانندگان کتاب‌های ایشان ثمربخش‌تر خواهد بود.