1400/03/09

هندسه و گسسته(مهندس شریف خطیبی) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل مهندس شریف خطیبی نقد سوالات هندسه […]
1400/03/08

فلسفه(نیما جواهری) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل استاد جواهری
1400/03/08

شیمی(مهندس علمداری) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل مهندس علمداری
1400/03/08

فیزیک(مهندس ایدلخانی) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل استاد ایدلخانی
1400/03/08

ریاضی(مهندس سلامیان) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل استاد سلامیان
1400/03/08

عربی(دکتر مرتضوی) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل استاد مرتضوی
1400/03/08

دینی(استاد وحیده کاغذی) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل استاد وحیده کاغذی
1400/03/08

ادبیات(دکتر سبطی) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل استاد سبطی
1400/02/23

زیست شناسی(دکتر چلاجور) _ آزمون جامع ۲ تعاونی سنجش ۱۴۰۰

1400/02/21

هندسه گسسته(استاد عمید) _ آزمون جامع ۲ تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل مهندس عمید
1400/02/18

شیمی _ آزمون جامع ۲ تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل مهندس علمداری
1400/02/18

عربی _ آزمون جامع ۲ تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل دکتر مرتضوی