۱۳۹۸/۱۱/۱۰

شیمی دهم- درس سوم- آب آهنگ زندگی – ۳ ویدیو رایگان

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

ردپای گازها در زندگی – ۳ ویدیو رایگان

۱۳۹۸/۰۶/۲۹

ویدیو شیمی دهم – سه قسمت رایگان