1399/05/23

نکته و تست شیمی- مباحث نظام قدیم

1399/05/20

نکته و تست شیمی- بخش سیزدهم

1399/05/20

نکته و تست شیمی- بخش دوازدهم

1399/05/20

نکته و تست ادبیات-بخش نهم

1399/05/15

نکته و تست شیمی-بخش یازدهم

   
1399/05/15

نکته و تست شیمی- بخش دهم

1399/05/14

تیر آخر- شیمی

1399/05/01

نکته و تست شیمی- بخش نهم

1399/04/22

نکته و تست-ادبیات-بخش هشتم

1399/04/16

ادبیات دهم- ادبیات داستانی- درس شانزدهم

[fwduvp preset_id=”a_main_player” playlist_id=”فارسی دهم-ادبیات داستانی-درس شانزدهم “] […]
1399/04/16

ادبیات دهم-ادبیات داستانی- درس چهاردهم

[fwduvp preset_id=”a_main_player” playlist_id=”ادبیات دهم-ادبیات داستانی-درس چهاردهم”]  
1399/04/14

نکته و تست شیمی- بخش هشتم