۱۳۹۸/۱۰/۱۳

ریاضی – مثلثات – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

فارسی دهم – چشمه – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

فارسی دهم – از آموختن ننگ مدار – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

فارسی دهم – سفر به بصره – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

فارسی دهم کلاس نقاشی – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۱۹

فارسی یازدهم – درس پنجم – ذوق لطیفه – سه ویدئو رایگان

 
۱۳۹۸/۰۹/۱۸

فارسی یازدهم – درس سوم – در کوی عاشقان – سه ویدئو رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

فصل دوم – آسایش و رفاه در سایه شیمی – سه درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۰۹

مولکول‌های اطلاعاتی – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۸/۲۳

درس ستایش – رایگان

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

بسته توابع – سه قسمت رایگان

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

سه قسمت رایگان – مولکول ها در خدمت تندرستی