1399/02/05

نکته و تست شیمی – سه ویدیو رایگان

   
1399/02/04

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش پنجم دروس رایگان

 
1399/01/31

سه ویدیو رایگان پوشاک نیازی پایان ناپذیر

   
1399/01/25

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش چهارم دروس رایگان

 
1399/01/25

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش سوم دروس رایگان

     
1399/01/08

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش دوم دروس رایگان

 
1398/12/18

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش اول دروس رایگان

 
1398/11/27

جزوات جامع کلاس توابع

1398/11/10

شیمی دهم- درس سوم- آب آهنگ زندگی – ۳ ویدیو رایگان

1398/10/13

ریاضی – مثلثات – ۳ درس رایگان

1398/09/26

فارسی دهم – چشمه – ۳ درس رایگان

1398/09/26

فارسی دهم – از آموختن ننگ مدار – ۳ درس رایگان