۱۳۹۹/۰۲/۰۵

نکته و تست شیمی – سه ویدیو رایگان

   
۱۳۹۹/۰۲/۰۴

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش پنجم دروس رایگان

 
۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سه ویدیو رایگان پوشاک نیازی پایان ناپذیر

   
۱۳۹۹/۰۱/۲۵

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش چهارم دروس رایگان

 
۱۳۹۹/۰۱/۲۵

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش سوم دروس رایگان

     
۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش دوم دروس رایگان

 
۱۳۹۸/۱۲/۱۸

نکته و تست زبان و ادبیات فارسی بخش اول دروس رایگان

 
۱۳۹۸/۱۱/۲۷

جزوات جامع کلاس توابع

۱۳۹۸/۱۱/۱۰

شیمی دهم- درس سوم- آب آهنگ زندگی – ۳ ویدیو رایگان

۱۳۹۸/۱۰/۱۳

ریاضی – مثلثات – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

فارسی دهم – چشمه – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

فارسی دهم – از آموختن ننگ مدار – ۳ درس رایگان