۱۳۹۸/۰۷/۲۳

سه قسمت رایگان – مولکول ها در خدمت تندرستی

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

ردپای گازها در زندگی – ۳ ویدیو رایگان

۱۳۹۸/۰۶/۲۹

ویدیو شیمی دهم – سه قسمت رایگان

۱۳۹۸/۰۶/۰۵

کاد – ادبیات دوازدهم – دکتر سبطی