۱۳۹۸/۰۹/۱۹

فارسی یازدهم – درس پنجم – ذوق لطیفه – سه ویدئو رایگان

 
۱۳۹۸/۰۹/۱۸

فارسی یازدهم – درس سوم – در کوی عاشقان – سه ویدئو رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

فصل دوم – آسایش و رفاه در سایه شیمی – سه درس رایگان

۱۳۹۸/۰۹/۰۹

مولکول‌های اطلاعاتی – ۳ درس رایگان

۱۳۹۸/۰۸/۲۳

درس ستایش – رایگان

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

بسته توابع – سه قسمت رایگان

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

سه قسمت رایگان – مولکول ها در خدمت تندرستی

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

ردپای گازها در زندگی – ۳ ویدیو رایگان

۱۳۹۸/۰۶/۲۹

ویدیو شیمی دهم – سه قسمت رایگان

۱۳۹۸/۰۶/۰۵

کاد – ادبیات دوازدهم – ستایش – دکتر سبطی