۱۳۹۶/۰۸/۱۲

بعد از صفت to کاربرد مصدر با

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

در ابتدای جمله در نقش فاعل to کاربرد مصدر با

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

برای بیان هدف to کاربرد مصدر با

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

بعد از فعل های خاص در نقش مفعول to کاربرد مصدر با

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

کاربرد صفت معمولی

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

کاربرد شرطی نوع صفر

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

ساختار جمله شرطی

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

با زمان حال کامل (ماضی نقلی) for و since کاربرد

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

goاسم مصدر بعد از فعل gerund کاربرد چهارم

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

اسم مصدر در نقش مفعول gerund کاربرد

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

اسم مصدر و کاربرد آن با فعل سوم شخص مفرد gerund ساختار

۱۳۹۶/۰۸/۱۲

زمان حال کامل و زمان گذشته ساده