1397/07/22

اهوازی‌ها! کلاس ادبیات دکتر سبطی برای دختران

1397/07/11

کلاس‌ دکتر سبطی در اهواز: جمعه۱۳مهر ساعت ۱۰ صبح در آموزشگاه اندیشه اهواز

1397/07/08

کلاس‌های دکتر سبطی و مؤلفان دریافت در شیراز

گروه آموزشی پل( شیراز) ادبیات: دکتر سبطی […]
1395/07/16

حضور در شهرهای دیگر

کلاس‌های همایش: [ws_table id=”4″] کلاس‌های نکته و […]