برنامۀ مطالعاتی ریاضیات گسسته برای نوروز: مهندس عطا صادقی

سلام

تعطیلی‌های نوروز فرصت بسیار مناسبی برای مرور مطالب آموخته شده است و امیدوارم با انجام دقیق این برنامه بتوانید وضعیت خودتان را در درس گسسته به‌بود بخشید!

توضیح ضروری: اساس این برنامه که در آن مباحث آموخته شده در سال تحصیلی مرور می‌شود بر پایه‌ی تست‌زنی بیش‌تر است تا مطالعه. از آن‌جایی که شما با مباحث به کل بیگانه نیستید، به‌تر است پس از یک مرور سریع شروع به تست‌زدن و آزمون‌دادن کنید و بعد از تحلیل آزمون متوجه اشکالات خود شوید و فقط قسمت‌هایی که خوب مسلط نیستید یا فراموش کرده‌اید را بازخوانی کنید. آزمون‌ها همگی از کتاب آزمون گسسته‌ی فار است.s

جلسۀ اول: یک ساعت و نیم
مرور سریع گراف از ابتدای گراف تا آخر مسیر و دور (لازم نیست درس را کامل بخوانید. فقط برای ده دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)
آزمون اول گراف: ۲۵ دقیقه
تحلیل آزمون اول گراف و بررسی اشتباهات ۱۵ دقیقه
آزمون دوم گراف: ۲۵ دقیقه
تحلیل آزمون دوم گراف و بررسی اشتباهات ۱۵ دقیقه

جلسۀ دوم: یک ساعت و نیم
مرور سریع گراف از ابتدای گراف هم‌بند تا آخر گراف (لازم نیست درس را کامل بخوانید، فقط برای ده دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)
آزمون سوم گراف: ۲۵ دقیقه
تحلیل آزمون سوم گراف و بررسی اشتباهات ۱۵ دقیقه
آزمون چهارم گراف: ۲۵ دقیقه
تحلیل آزمون چهارم گراف و بررسی اشتباهات ۱۵ دقیقه

جلسۀ سوم: یک ساعت و نیم
آزمون کلی گراف: ۶۰دقیقه
تحلیل آزمون کلی گراف و بررسی اشتباهات ۳۰ دقیقه

جلسۀ چهارم: یک ساعت تا نود دقیقه
مطالعۀ مجدد آن بخش‌های گراف که خوب یاد نگرفته‌اید و تست‌زنی از آن قسمت‌ها از روی خیلی سبز یا الگو یا گاج یا تمرین‌های کلی فار

جلسۀ پنجم: یک ساعت
مرور سریع نظریۀ اعداد از ابتدای نظریه تا سر الگوریتم تقسیم (لازم نیست درس را کامل بخوانید، فقط برای ده دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)
آزمون اول نظریۀ اعداد: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون اول نظریۀ اعداد و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه
آزمون دوم نظریۀ اعداد: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون دوم نظریۀ اعداد و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه

جلسۀ ششم: یک ساعت
مرور سریع نظریۀ اعداد از سر الگوریتم تقسیم تا آخر اعداد اول (لازم نیست درس را کامل بخوانید، فقط برای ده دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)
آزمون سوم نظریۀ اعداد: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون سوم نظریه اعداد و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه
آزمون چهارم نظریۀ اعداد: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون چهارم نظریۀ اعداد و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه

جلسۀ هفتم: هفتاد دقیقه
مرور سریع ب‌م‌م ک‌م‌م و هم‌نهشتی (لازم نیست درس را کامل بخوانید، فقط برای بیست دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)
آزمون پنجم نظریۀ اعداد: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون پنجم نظریۀ اعداد و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه
آزمون ششم نظریۀ اعداد: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون ششم نظریۀ اعداد و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه

جلسۀ هشتم: یک ساعت و نیم
آزمون کلی نظریؤ اعداد: ۶۰دقیقه
تحلیل آزمون کلی گراف و بررسی اشتباهات ۳۰ دقیقه

جلسۀ نهم: یک ساعت تا یک ساعت و نیم
مطالعۀ مجدد آن بخش‌های نظریه که خوب یاد نگرفته‌اید و تست‌زنی از آن قسمت‌ها از روی خیلی سبز یا الگو یا گاج یا تمرین کلی فار

جلسۀ دهم: هشتاد دقیقه
مرور سریع رابطه‌ها و خواص رابطه‌ها تا آخر هم‌ارزی و کلاس هم‌ارزی (لازم نیست درس را کامل بخوانید، فقط برای بیست دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)

آزمون اول ترکیبیات: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون اول ترکیبیات و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه
مرور سریع رابطه‌ها و خواص رابطه‌ها تا آخر هم‌ارزی و کلاس هم‌ارزی (لازم نیست درس را کامل بخوانید، فقط برای ده دقیقه جزوه را ورق بزنید و فرمول‌های اصلی را مرور کنید.)
آزمون دوم ترکیبیات: ۱۵ دقیقه
تحلیل آزمون دوم ترکیبیات و بررسی اشتباهات ۱۰ دقیقه

جلسۀ یازدهم: هفتاد و پنج دقیقه
آزمون کلی ترکیبیات:  ۴۵ دقیقه
تحلیل آزمون کلی ترکیبیات و بررسی اشتباهات ۳۰ دقیقه

جلسۀ دوازدهم: یک ساعت تا یک ساعت و نیم
مطالعۀ مجدد آن بخش‌های ترکیبیات که خوب یاد نگرفته‌اید و تست‌زنی از آن قسمت‌ها از روی خیلی سبز یا الگو یا گاج یا تمرین کلی فار

مهندس عطا صادقی