طرح‌درس‌کلاس فارسی دهم-یازدهم (دختران) دکترسبطی در آموزشگاه کنکورهدف

طرح‌درس‌کلاس فارسی دهم-یازدهم (دختران) دکترسبطی در آموزشگاه کنکورهدف
(تجربی و ریاضی)

شروع کلاس دختران:۲۵ تیرماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:

?:۰۲۱۸۸۷۷۹۹۶۲
?:۰۲۱۸۸۸۷۳۲۵۲