کاربرد سوم زمان حال کامل (ماضی نقلی) برای بیان عملی در گذشته که تا زمان حال ادامه داشته است